Søjlerne er godkendt ​​jf.serviceloven § 66

Søjlerne logo - Socialpædagogisk opholdssted og døgntilbud

Om vores opholdssted for anbragte børn​

Søjlerne har base i indre by i København på Sjælland og er normeret til 9 pladser fordelt på to lejligheder i samme opgang. Søjlerne’s filosofi er, at vi arbejder mentaliserende, systemisk og anerkendende.

Vi har specialiseret os i behandlingskrævende søskendeanbringelser og tager imod børn og unge fra alle landets kommuner.

På vores socialpædagogiske o​pholdssted i København modtager vi børn i alderen 5 – 18 år ved indskrivningen, og derefter efterværn op til det fyldte 23. år. Vi har anbragte børn med følelsesmæssige, psykiske og sociale vanskeligheder. Hvert halve år udarbejdes der statusrapporter på det enkelte barn. Hvert barn/ung laver en handleplan i samarbejde med deres kontaktperson. Denne gennemgåes ca. En gang om måneden på vores sagskonferencer. Vi inviterer de unge med på vores sagskonference. Dette sikrer en høj grad af gennemsigtighed og er med til at skabe stærke dominerende fortællinger, for den unge, omkring hvad personalet ser af udvikling.

Døgntilbud med en mentaliserende og udviklende dagligdag

Vores opgave som døgntilbud er at skabe udvikling og sociale færdigheder hos sårbare og anbragte børn og unge gennem et målrettet behandlingsmiljø. Vores miljø kendetegner en dagligdag, som er skabt af forudsigelighed og en tydelig struktur med en, mentaliserende tilgang. Fælles for personalet er en høj grad af indlevelse, interesse og omsorg. Vi hjælper børnene/de unge, til at få en udviklende og værdig hverdag, med skole, fritidsinteresser og venskaber.

Pædagogisk og behandlingsmæssigt arbejder vi mentaliserende og systemisk. Dette betyder at vi arbejder intenst med at læse børnenes behov, se bag om deres adfærd og skabe kontekster hvori de kan udvikle sig. Udviklingsarbejdet ligger i den tætte voksenkontakt, hvor vi arbejder med at læse og regulere deres indre følelsesmæssige kaos.

Vi arbejder med konkrete målbare handleplaner, hvor støtten fra den voksne er omdrejningspunkt. Barnet/den unge er selv med til at formulere mål/ønsker. Tegn på at målet er opnået, er barnet også med til at definere/beskrive. De voksne beskriver og italesætter, når det lykkes. Dette gør at børnene føler sig set og mentaliseret.

Dette intense arbejde, styrker børnene til at få en indre reguleret adfærd. De bliver opmærksomme på deres egne styrker, får øget selvværd og kan efter kort tid hos os, mestrer en hverdag, der styrker deres udvikling. Dette fordi vores tætte kontakt, hele tiden har øje for hvordan de har det og hvad vi kan gøre for at tilbyde dem stærke narrativer om alt det de mestrer. Samtidig lytter vi til det, der bøvler for dem

De anbragte børn/unge har en primær pædagog/kontaktpædagog, som sørger for det praktiske for det enkelte barn/ung. Vi bestræber os på at have så hjemligt et miljø som muligt, hvor skole, sport og venner vægtes højt. Ligeledes er vi, så vidt muligt, de samme medarbejdere, i hver lejlighed, da dette skaber en stærkere tilknytning og tryghed for børnene/de unge.


Vi afholder husmøde med børnene/de unge, hver uge. Hvor alle kan sætte punkter på dagsorden. Dette øver børnene/de unge i at mestre demokratiske færdigheder. Det styrker gennemsigtigheden i arbejdet, hvilket er trygt for alle.

Vi vægter et respektfuldt samarbejde med forældrene og netværket, omkring børnene/de unge, højt.

Vi løber gerne i perioder en ekstra mil, for at skabe og styrke gode udviklinger for børnene/de unge.

Fokus på at øge ressourcer og kompetencer hos de anbragte børn
Vi lægger vægt på at støtte og øge det enkelte barns ressourcer og kompetencer inden for følgende områder:

For at opnå ovenstående evalueres der løbende på de mål og delmål, der er opsat for det enkelte barn, og som personalet på vores døgntilbud arbejder ud fra.

Søjlerne afholder faste personalemøder, sagskonferencer og personalegruppen modtager supervision, hver 3. uge og efteruddannelse, hver måned.​

Kontakt os for at høre nærmere

Udfyld formularen og vi kontaker dig inden for kort tid.